Tender pentru elaborarea site-ului Rezervației Biosferei „Prutul de Jos”

Tender pentru elaborarea site-ului Rezervației Biosferei „Prutul de Jos”
1. Context

Asociația EcoContact este o organizație neguvernamentală și are drept scop promovarea proceselor de dezvoltare durabilă, protecția mediului și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale la nivel regional. Asociația EcoContact activează la nivel local, național și regional.

AO EcoContact, în parteneriat cu Centrul de Consultanță Ecologică (CCE) Cahul, implementează, la nivel local, proiectul Consolidarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în Rezervația Biosferei „Prutul de Jos” (RBPJ), finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) cu fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC).

În cadrul proiectului sunt dezvoltate capacitățile instituționale ale APL-urilor și responsabililor ce activează în cadrul Rezervației Biosferei „Prutul de Jos” (RBPJ).

Misiunea termenilor de referință este elaborarea sitului web. Suplimentar, ne propunem ca prin intermediul paginii web să promovăm și activitățile RBPJ. Această platformă urmează să devină o sursă utilă de informații, adresate publicului larg, inclusiv profesioniștilor, partenerilor, organizațiilor societății civile, autorităților publice locale.

2. Public-țintă

Potențialii vizitatori ai paginii web:

 • Partenerii și beneficiarii RBPJ;
 • Profesioniști/activiști cu atribuții în domeniul protecției mediului, protecției sociale, etc;
 • Activiști în domeniul științei și educației;
 • Mass-Media
 • Publicul larg.
3. LOTUL 1 – elaborarea paginii web

Cerințe privind versiunea paginii web

 • Pagina web destinată informării publicului despre activitatea RBPJ va fi disponibilă pe adresa URL stabilită;
 • Pagina va avea un mecanism de navigare eficient ce va permite vizitatorilor să navigheze ușor și comod, efectuând un număr minim de click-uri pentru a obține informația dorită;
 • Conținutul paginii va fi configurat astfel încât să poată fi accesat de pe toate tipurile de dispozitive (PC, laptop, telefon mobil, etc);
 • Panoul administrativ al paginii va fi ușor de utilizat pentru redactarea conținuturilor și actualizarea datelor (meniuri, adăugare materiale);
 • Designul paginii web va avea o structură simplă și ușor de înțeles care să asigure reflectarea celor mai operative informații;
 • Structura paginii va conține mai multe compartimente și sub-compartimente; la necesitate, va exista posibilitatea de a configura compartimentele site-ului cu adăugarea compartimentelor noi;
 • Pagina va permite încărcarea materialelor informative de diferit format (de ex. PDF, Word, Excel, video/ audio, PPT), a imaginilor și crearea galeriilor foto și video;
 • Pagina va dispune de un motor de căutare a informației plasate pe site.
 • Ca puncte de reper pentru realizarea funcționalității de căutare în mai multe limbi, dezvoltatorul va propune mai multe soluții tehnice și va argumenta care dintre acestea este mai eficientă (de exemplu: implementarea sistemului de tag-uri, cuvinte-cheie, căutarea după titlurile materialelor, căutarea după denumirea fișierelor anexate, alte metode);
 • Pagina va putea fi vizualizată corect în diferite aplicații browser (Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Brave);
 • Pagina va fi compatibilă cu diferite sisteme de căutare (Google, Bing, Yandex), îmbunătățire SEO;
 • Pagina va dispune de instrumente pentru monitorizarea numărul de vizitatori prin Google Analytics;
 • Pagina va dispune de două versiuni lingvistice: română, cu folosirea diacriticelor și engleză;
 • Pagina va dispune și de opțiunea de printare a materialelor publicate direct din browser;
 • Pentru a oferi un nivel adecvat de accesibilitate la informație, pagina-web trebuie să fie funcțională non-stop, cu intervenții minime din partea administratorilor și/sau a altor persoane cu drept de editare;
 • Pagina web va corespunde inclusiv cerințelor funcționale și tehnice detaliate, care urmează a fi elaborate de către compania IT selectată.
4. LOTUL 2 – sistemul GIS

Cerințe privind sistemul GIS

 •  Cartarea și afișarea hot spoturilor de vulnerabilitate și a zonelor de conflict
 • Cartarea și afișarea datelor care vor fi obținute despre potențiale pericole și perturbării, sensibilitate și capacitate de adaptare a Rezervației Biosferei „Prutul de Jos” la schimbările climatice.
 • Cartarea și afișarea datelor preliminare cu referire la zonele ce prezintă risc de inundații/secetă, zone în care se atestă lipsa biodiversității, zone cu nivel ridicat de poluare, etc. din Rezervația Biosferei „Prutul de Jos”
 • Cartarea și afișarea obiectivelor principale cu informații relevante privind potențialele impacturi ale activităților economice asupra sănătății umane și a mediului.
 • Cartarea și afișarea punctelor fierbinți în care se atestă efectul schimbărilor climatice și a zonelor de conflict între părțile interesate private și publice (în ceea ce privește gestionarea ariei protejate), va contribui la vizualizarea problemelor și va facilita  identificarea strategiilor reciproc avantajoase întru îmbunătățirea practicilor de gestionare a zonei.

5

6

 

7. Standarde de elaborare

Elaborarea paginii web si a sistemului GIS se va realiza în conformitate cu următoarele Standarde:

 • SMV ISO CEI 15288:2009 „Ingineria sistemelor și software-ului. Procesele ciclului de viață a sistemului”
 • SM ISO 13407:2006 „Procese de proiectare centrate pe operatorul uman pentru sisteme interactive”
 • SM ISO/TR 18529:2006 „Ergonomie. Ergonomia interacțiunii om-sistem. Descrierea procesului ciclului de viață centrate pe operatorul uman”
 • RT 38370656002:2006 „Procesele ciclului de viață al software-ului”

În procesul de conceptualizare și dezvoltare a paginii web se vor aplica principiile expuse în următoarele ghiduri și recomandări internaționale:

 • Recomandările World Wide Web Consortium (W3C) ( http://www.w3c.org ) privind calitatea conținutului paginilor Web, posibilitățile vizualizării corecte a informației, folosind instrumente de navigare pe Internet larg utilizate și asigurând compatibilitatea cu diferite platforme informatice;
 • Recomandările WAI (Web Accessibility Initiative) ( http://www.w3c.org/WAI ) privind asigurarea posibilității utilizării resurselor site-urilor de către persoanele cu dizabilități;
 • Recomandările WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) http://www.w3.org/TR/WCAG20)
 • Recomandările W3C ( http://validator.w3.org ) privind testarea paginilor web, care trebuie să asigure posibilitatea vizualizării corecte în diferite aplicații browser (Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Brave).

Toate sub-paginile website-ului vor fi testate în conformitate cu aceste recomandări.

8. Lista produselor aferente proiectului
 1. Web site-ul instalat, configurat și completat;
 2. Codul sursă complet al modulelor și componentelor necesare produsului livrat.
 3. Conceptul web site-ului, 3 versiuni de design + versiunea finală de design.
 4. Produsul final împachetat pentru instalare facilă în mediul tehnologic.
 5. Documentul privind configurarea și desfășurarea sistemului (deployment).
 6. Manualul Administratorului.
 7. Manualul Utilizatorului.
 8. Materiale pentru instructajul utilizatorilor website-ului.
 9. Planul de testare și rezultatele testării funcționale, de performanță, de
 10. Acord SLA (Service Licence Agreement) semnat cu AO EcoContact, pentru perioada de mentenanță, garanție și suport (12 luni după lansarea produsului).
 11. Prezentarea pe suport electronic (DVD, USB) a tuturor produselor de proiect.
 9. Compania eligibilă va întruni următoarele cerințe
 1.  experiență de elaborare și menținere a paginilor web min. 3 ani;
 2. capacitate excelentă de operare cu sistemul GIS;
 3. experiență de a asigura transferul de cunoștințe privind administrarea paginilor web către persoanele interesate;
 4. abilitate de lucru în termeni de timp restrânși;
 5. certificare ISO 9001:2015 a sistemului de management al calității;
 6. un avantaj va constitui certificarea privindStandardul de securitate ISO 27000:2015;
 7. participarea companiei la ambele loturi va fi, de asemenea, un avantaj
10. Cerințe față de documentele ce urmează a fi prezentate pentru participarea la concurs

Compania va prezenta oferte separate pentru fiecare lot la care va participa. Prin urmare, dacă candidatul va participa la două loturi, el trebuie să trimită două e-mail-uri separate pentru fiecare lot.

 Oferta de participare la concurs va conține următoarea informație:

 1. Denumirea lotului
 2. Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
 3. Copia actelor de înregistrare;
 4. Certificatul ce atestă lipsa restanțelor față de stat;
 • Portofoliul ce conține experiența similară a ofertantului din ultimii trei ani (minim trei exemple);
 • CV-urile personalului cheie delegat pentru realizarea acestei sarcini;
 • Oferta tehnică propusă, cu estimarea activităților și termenilor de realizare, cu respectarea perioadei indicate, inclusiv următoarele documente:
 • Documente descriptive în care va fi explicată viziunea și modul de implementare;
 • Descrierea etapelor de derulare a proiectului și a responsabilităților părților în cadrul fiecărei etape;
 • Informații despre costurile și condițiile de efectuare a lucrărilor de dezvoltare a platformei;
 • Informații despre condițiile de menținere a platformei online pe perioada de garanție și asistență tehnică (12 luni după lansare);
 • Informații despre costurile și condițiile de menținere a paginii web după perioada de garanție pe parcursul a 12 luni.
 1. Oferta financiară detaliată, prezentată în lei, la cota 0 TVA.

11. Criterii de evaluare a ofertelor

 1. Calitatea și relevanța ofertei tehnice – 30 puncte;
 2. Experiența anterioară relevantă de elaborare a paginilor web (existența experienței ofertantului în elaborarea și implementarea soluțiilor web destinate organizațiilor neguvernamentale și/sau domeniului de referință – 30 puncte;
 3. Oferta financiară relevantă ofertei tehnice – 30 puncte;
 4. Resurse și capacități tehnice și umane suficiente pentru executarea contractului în termenul-limită indicat 10 puncte (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși va constitui un avantaj).
12. Modalitatea de depunere a ofertelor

Oferta trebuie să fie datată, semnată și ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa hr@ecocontact.md cu mențiunea „Pagina RBPJ LOT___” până pe  17 septembrie 2021, ora 18:00.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la numărul de telefon +373 22 99 61 62 sau prin e-mail: hr@ecocontact.md

Notă: În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condițiile concursului, nu se va conforma exigențelor prevăzute de prezenta solicitare sau/și nu va fi depusă în termenul limită indicat, aceasta va fi respinsă automat, fără a fi examinată.