Poziția Ecocontact privind Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind bateriile și acumulatorii și deşeurile de baterii și acumulatori (număr unic 406/MADRM 2019)

Poziția Ecocontact privind Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind bateriile și acumulatorii și deşeurile de baterii și acumulatori (număr unic 406/MADRM 2019)

În urma examinării proiectului Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea regulamentului privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, Asociația Obștească EcoContact a elaborat câteva propuneri în vederea îmbunătățirii și armonizării acestui regulament cu legislația Uniunii Europene:

  1. Prevederile punctului 12 capitolul III: „Prevederile pct. 11 subpct. 1) nu se aplică bateriilor de tip ,,nasture” cu un conținut de mercur mai mic de 2% din greutate” – ca excepție nu este actuală.

Într-adevăr, potrivit Directivei 2006/66/CE se interzicea introducerea pe piață a oricăror baterii sau acumulatori, încorporați sau nu în aparate, care conțin mercur într-o proporție mai mare de 0,0005 % din greutate. Unica excepție de la această interdicție erau bateriile de tip „nasture” cu un conținut de mercur de maximum 2% din greutate.

DAR, odată cu intrarea în vigoare a Directivei 2013/56/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2006/66/CE această excepție a fost exclusă. Astfel, potrivit Directivei 2013/56/UE piața bateriilor de tip „nasture” a Uniunii se află deja într-o fază de trecere spre baterii de tip „nasture” fără mercur. Prin urmare, trebuie să se interzică comercializarea bateriilor de tip „nasture” care conțin mercur într-o proporție mai mare de 0,0005% din greutate. Potrivit art. 1 al Directivei 2013/56/UE, articolul 4 al Directivei 2006/66/CE se modifică după cum urmează: (a) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text: „(2) Interdicția prevăzută la alineatul (1) litera (a) nu se aplică bateriilor de tip «nasture» cu un conținut de mercur de maximum 2% din greutate, înainte de 1 octombrie 2015.”;

Totodată, avem experiența României care, prin Hotărârea nr. 540/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, prevede abrogarea alin. 2 art. 4 cu următorul text: Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplică bateriilor de tip pastilă cu un conținut de mercur de cel mult 2% din greutate. ”Prin urmare, excepția dată a fost scoasă din uz.

  1. Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori nu reglementează situația în care au loc modificări ale datelor de înregistrare și nici situația în care producătorii își pierd calitatea de producător. Directiva 2013/56/UE prevede, la Anexa IV, două aspecte importante din punct de vedere juridic:
  • 4. Modificarea datelor de înregistrare: „Statele membre se asigură că, în cazul modificării datelor furnizate de producători, în conformitate cu punctul 2 literele (i)-(vii), aceștia informează, în acest sens, organismul de înregistrare relevant în termen de maximum o lună de la data modificării.
  • 5. Radierea: „În cazul în care producătorii își pierd calitatea de producători într-un stat membru, aceștia solicită radierea din evidențe, informând în acest sens organismul de înregistrare.”

Considerăm că aspectele legate de radiere prevăzute la capitolul X. Reglementarea Sistemelor Individuale și Colective pct. 67 poartă un caracter restrâns deoarece se referă în special la situația concretă în care operatorilor economici ce își desfășoară activitatea individual, nu li s-a acordat aprobarea anuală și nici nu și-au transferat responsabilitățile îndeplinirii obiectivelor către un sistem colectiv autorizat. Însă pierderea calității de producător este un fenomen mult mai larg care poate fi generat de situații diverse. Totodată, este important de a legifera obligația agenților economici de a informa autoritatea responsabilă de înregistrare.

  1. Potrivit Directivei 2013/56/UE, textul privind îndepărtarea deșeurilor de baterii și acumulatori trebuie să prevadă nu doar obligația producătorilor de a proiecta aparatele, astfel încât deșeurile de baterii și acumulatori să poată fi înlăturate cu ușurință ci și situația în care acestea nu pot fi înlăturate cu ușurință de către utilizatorul final. Astfel, în conformitate cu art. 1 alin 4 „În cazul în care acestea nu pot fi înlăturate cu ușurință de utilizatorul final, statele membre se asigură că producătorii proiectează aparatele astfel încât deșeurile de baterii și acumulatori să poată fi înlăturate cu ușurință de personalul calificat, care este independent de producător. Aparatele în care sunt încorporate baterii și acumulatori sunt însoțite de instrucțiuni în care se arată cum pot fi îndepărtate în siguranță de utilizatorul final sau de personal calificat independent.”

În această ordine de idei, propunem modificarea pct. 68 sbpct. 1 și 2 al capitolului XI. Îndepărtarea DBA cu următorul conținut:

Pct. 1: „să asigure proiectarea și să realizeze aparatele astfel încât DBA să poată fi îndepărtate cu ușurință de utilizatorul final, iar în cazul în care acestea nu pot fi înlăturate cu ușurință de utilizatorul final, aparatele se proiectează astfel încât DBA să poată fi îndepărtate cu ușurință de personalul tehnic calificat, care este independent de producător”;

Pct. 2: „să se asigure că aparatele în care sunt încorporate baterii și acumulatori sunt însoțite de instrucțiuni în care se arată cum pot fi acestea îndepărtate în siguranță de utilizatorul final sau de personalul tehnic calificat, care este independent de producător”.