Poziția EcoContact privind Proiectul de Lege – „Controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase”

Poziția EcoContact privind Proiectul de Lege – „Controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase”

Proiectul de Lege privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase are drept scop transpunerea prevederilor legale ale Directivei 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 04 iulie 2012 privind controlul pericoleIor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și, ulterior, de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului. Proiectul de lege sus-menționat este vital necesar și constituie un mecanism eficient de protecție a componentelor de mediu, precum și a sănătății publice. Acesta urmează să reglementeze măsurile pentru prevenirea accidentelor majore care implică substanţe periculoase, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestora asupra sănătăţii umane şi asupra mediului, în vederea asigurării unui nivel înalt de protecție pe întreg teritoriul Republicii Moldova, într-o manieră consecventă și eficace.

Unul dintre cei mai importanți catalizatori care au stat la originea elaborării proiectului de lege privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, este existența Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia, care în Anexa Xll-a Capitolul 16 „Mediul înconjurător”, prevede aplicarea următoarelor dispoziții legale ale Directivei:

 • adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente;
 • instituirea unor mecanisme eficiente de coordonare între autoritățile relevante;
 • crearea unor sisteme de primire a notificărilor cu privire la unitățile Seveso relevante și de raportare a accidentelor majore (articolele 6, 14 și 15).

Totodată, planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM – UE în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016, la compartimentul ”Poluarea industrială şi pericolele industriale” prevede pentru Trimestrul IV, 2019, intrarea în vigoare a legii de transpunere a Directivei 2012/18/UE.

Importanța elaborării acestui proiect de lege rezidă în faptul că acesta reglementează un șir de aspecte deosebit de importante în procesul menținerii și îmbunătățirii, în viitor, a nivelului existent de protecție a sănătății umane și mediului înconjurător:

 • obligațiile operatorilor;
 • desemnarea autorităților de resort și stabilirea competențelor acestora;
 • politica de prevenire a accidentelor majore;
 • raportul de Securitate;
 • planurile de urgență;
 • informarea, consultarea și participarea publicului;
 • mecanismul și procedura de control;
 • sistemul de informare;
 • clasificarea substanțelor periculoase;
 • accesul la justiție, etc.

Prin urmare, proiectul de lege vizat, vine să completeze golurile legislative în domeniul accidentelor majore care implică substanțe periculoase, în vedea asigurării prevenirii sau minimizării, la etapele inițiale, a impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei.

Conștientizând necesitatea conservării, protejării, îmbunătățirii și reabilitării calității mediului, protecției sănătății umane, utilizării durabile a resurselor naturale, valoarea armonizării legislației naționale cu cea internațională este indiscutabilă. În această ordine de idei, AO EcoContact salută inițiativa legislativă de transpunere a Directivei 2012/18/UE privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și, ulterior, de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului.