Invitație de participare la concurs: oferte privind aprovizionarea cu apă potabilă a s. Văleni, r. Cahul).

Invitație de participare la concurs: oferte privind aprovizionarea cu apă potabilă a s. Văleni, r. Cahul).
 1. Obiectul: Aprovizionare cu apă potabilă. Constructia PT 10kV      pentru conectarea sondei s. Văleni, r-l Cahul
 1. Autoritatea contractantă / Beneficiar: Asociația Obștească „EcoContact”, APL Văleni.
 1. Adresa asociației: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab 27/1.
 1. Tipul procedurii de achiziție: Cerere-Ofertă de Preț;
 1. Perioada desfășurării lucrărilor: 08 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022.
 2. Locul desfășurării lucrărilor: s. Văleni (zona 2-3), r. Cahul.
 3. Limba în care se vor elabora documentele de licitație.

Ofertele trebuie să fie prezentate în limba română și să includă următoarele date: datele de contact și rechizitele bancare ale companiei, persoana de contact, semnătura persoanei autorizate, ștampila aplicată pe originalul ofertei, se acceptă și semnăturila electronică;

 1. Termenul limită de depunere a ofertelor: 01 noiembrie 2021 , orele 17:00.
 1. Ofertele urmează să fie expediate în format electronic (scanat) la adresa electronică: hr@ecocontact.md, cu subiectul mesajului „Apeduct - Văleni”.
 2. Descriere Generală

AO EcoContact, în parteneriat cu Centrul de Consultanță Ecologică (CCE) Cahul, implementează, la nivel local, proiectul Consolidarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în Rezervația Biosferei „Prutul de Jos” (RBPJ), finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) cu fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC).

 1. Cerințe față de aplicanți:
 • Sunt invitate să aplice persoanele juridice, cu activitate în domeniul solicitat;
 • Experiență similară în domeniul specificat în punctul 1 al prezentului anunț;
 • Existența echipamentului necesar pentru efectuarea lucrărilor;
 • Personal calificat;
 • Toate prețurile indicate în oferta financiară trebuie să fie rezonabile și indicate în lei moldovenești (MDL). Prețurile trebuie să fie indicate la cota TVA 0 %. Plata va avea loc prin transfer bancar, pe contul companiei;
 • După depunerea ofertelor, prețurile nu pot fi schimbate și în nici un caz majorate. În cazul în care ofertantul va cere majorarea prețurilor, oferta acestuia va fi respinsă;
 • Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a accepta complet sau parțial oferta;
 • Ofertele incomplete sau ofertele ce nu se conformează condițiilor de concurs vor fi respinse;
 1. Vizitarea amplasamentuli
 • Ofertanților i se recomandă să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării, inclusiv împrejurimile, şi să obţină toate informaţiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. Ofertantul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării;
 1. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție
 • Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de achiziție.
 1. Oferta prezentată trebuie să conțină următoarele documente:
 • Certificatul de înregistrare;
 • Lista lucrărilor executate anterior ;
 • Devizul de cheltuieli (Forma 3, 5, 7) conform caietului de sarcini din Anexa 1;
 • Perioada executării lucrărilor/ Planul calendaristic;
 • Termenul de valabilitate a ofertei (min. 30 zile);
 • Garanția de bună execuție a lucrărilor (prezentată la semnarea contractului);
 • Informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care va dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;
 • Informaţii referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune pentru asigurarea calităţii lucrărilor;
 • Dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului;
 • Informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze.
 • Perioada de garanție asupra lucrărilor.
 1. Evaluarea ofertelor va fi realizată de comisia de selectare, în baza următoarelor criterii:
 • Prețul ofertei/devizului de cheltuieli detaliat (Forma 3, 5, 7)– cel mai mic propus;
 • Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectua fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele solicitate au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus.
 • Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale ofertantului
 • Autoritatea contractantă va stabili oferta cîştigătoare aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire.