Concurs de selectarea grupului de experți pentru elaborarea capitolelor tematice din textul Strategiei de Mediu 2033

Concurs de selectarea grupului de experți pentru elaborarea capitolelor tematice din textul Strategiei de Mediu 2033

TERMENI DE REFERINŢĂ 

Concurs de selectarea grupului de experti pentru elaborarea capitolelor tematice din textul Strategiei de Mediu 2033 

Durata contractului: 15 zile de lucru/pe expert / 6 experți 

Tip Contract: prestări servicii 

Domeniile de expertiza: bună guvernare de mediu (inclusiv cadrul instituțional și instrumente economice), resurse acvatice, sol, subsol și resurse minerale utile, biodiversitatea și ecosisteme naturale, protecția aerului.  

Introducere:  

Asociația EcoContact este o organizație non-guvernamentală și are drept scop promovarea proceselor de dezvoltare durabilă, protecția mediului și utilizarea durabilă a resurselor naturale la nivel regional.  Asociația Obștească EcoContact activează la nivel local, național și regional. 

Proiectul „O justiție verde pentru un mediu protejat si comunități durabile în Republica Moldova”  implementat de AO EcoContact cu suportul Suediei își propune să contribuie la îmbunătățirea cadrului normativ și instituțional al guvernanței și al justiției de mediu prin promovarea unei implicări mai active și a unei cooperări mai strânse din partea tuturor actorilor-cheie în domeniul protecției mediului, la nivel național și local. Pe termen lung, acest lucru va avea un impact pozitiv asupra capacității de reglementare și asupra consolidării capacităților instituționale a autorităților competente naționale și regionale. De asemenea, vor fi îmbunătățite mecanismele de aplicare a legislației de mediu. 

Context 

Planul de activitate a Ministerului Mediului pentru perioadă 2021-2022 prevede elaborarea noii Strategii de Mediu, pe un termen de 10 ani. Nouă Strategie de Mediu este corelată cu Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”. Strategia care va fi un document cadru  de politici publice în domeniu, va sta la baza elaborării și aprobării programelor și planurilor de acțiuni, care vor asigura realizarea obiectivelor stabilite.  

Strategia de Mediu 2033  va fi elaborată în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice. 

Proiectul Conceptului Strategiei de Mediu 2033 include următoarele obiective specifice:  

Obiectivul specific 1. Dezvoltarea sistemului de guvernare de mediu și de asigurare a conformității cu cerințele în domeniul protecției mediului.  

Obiectivul specific 2.   Îmbunătățirea calității apelor de suprafață și subterane și gospodărirea durabilă a resurselor de apă.  

Obiectivul specific 3. Îmbunătățirea calității aerului 

Obiectivul specific 4. Îmbunătățirea calității solului, protecția și utilizarea durabilă a resurselor de sol și a resurselor minerale utile 

Obiectivul specific 5. Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a biodiversității și ecosistemelor naturale 

Obiectivul specific 6.  Asigurarea dezvoltării sistemului de management integrat al deșeurilor și al substanțelor chimice. 

Obiectivul specific 7. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră către anul 2030 cu 70% comparativ cu 1990 după scenariul necondiționat (sau cu 88% după cel condiționat) asigurînd contribuția Republicii Moldova la obținerea neutralității climatice către anul 2050 la nivel european și creșterea rezilienței sectoarelor economice la schimbările climatice. 

Obiectiv specific 8. Promovarea economiei verzi, eficientizarea utilizării resurselor și dezvoltarea economiei circulare. 

Sarcini și responsabilități 

Fiecare expert pe domeniul tematic (bună guvernare de mediu (inclusiv cadrul instituțional și instrumente economice), resurse acvatice, sol, subsol și resurse minerale utile, biodiversitatea și ecosisteme naturale, protecția aerului) va avea următoarele atribuții și responsabilități: 

 1. Elaborarea capitolului tematic conform structurii Strategiei specificată în pct. 8. din Regulamentul cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice (HG nr. 386/2020):  

1) introducere (indicarea importanței și deciziilor care au dus la elaborarea strategiei, relevanței în corespundere cu Strategia națională de dezvoltare, Programul de activitate al Guvernului și angajamentele internaționale asumate de către Guvern, perioada propusă pentru implementare, părțile implicate în elaborarea strategiei); 

2) analiza situației (descrierea problemelor în domeniul de activitate și a cauzelor acestora, inclusiv descrierea posibilelor consecințe și riscuri în cazul neintervenției în soluționarea problemelor și a impactului acestora asupra principalelor grupuri vulnerabile afectate, cu utilizarea dovezilor cantitative și calitative); 

3) obiective (descrierea rezultatelor preconizate în domeniul de activitate); 

4) direcții prioritare (descrierea activităților planificate din domeniul de activitate pentru a atinge fiecare obiectiv în parte); 

5) impact (descrierea impactului pe termen lung – schimbările anticipate în mediul economic, social, ecologic și administrativ în urma implementării strategiei); 

6) indicatori de monitorizare și evaluare (descrierea indicatorilor de monitorizare a activităților preconizate, prin intermediul cărora este măsurat gradul de implementare a strategiei, precum și a indicatorilor de evaluare, prin intermediul cărora este stabilit nivelul de realizare a obiectivelor); 

7) riscuri de implementare (descrierea riscurilor anticipate și a măsurilor de diminuare sau înlăturare a acestora); 

8) autorități/instituții responsabile (indicarea autorităților/instituțiilor publice responsabile sau care contribuie la implementarea strategiei, precum și a altor părți implicate); 

9) proceduri de raportare (descrierea metodelor de monitorizare și evaluare, indicarea autorităților/instituțiilor publice și subdiviziunilor responsabile de raportare și a periodicității de monitorizare, evaluare și raportare). 

 2. Suport în pregătirea și participarea în procesul de consultări publice a proiectului de Strategie; 

3. Participarea în cadrul ședințelor Grupului de Lucru pentru elaborarea Strategiei de mediu; 

4. Redacție finală a capitolului tematic al Strategiei de mediu în urma procedurii de avizare a documentului (completarea tabelului de sinteză, redactarea finală a textului).  

 5.  Etapele elaborării sarcinii

Realizarea activității este clasificată în 2 etape:  

 1. Proiectul capitolului tematic – maximum 10 pagini  (50% din contract) 
 1.  Document în redacție finală, aprobat de Ministerul Mediului  - (50% din contract) 

6. Cerinţe faţă de aplicant:  

Experții cointeresați trebuie să întrunească următoarele criterii:  

 • diplomă de studii superioare în domeniul de expertiză; 
 • experiență dovedită în furnizarea de servicii de consultanță sectorului public, ori activități similare în cadrul autorităților publice centrale/instituții publice/proiecte internaționale; 
 • experiență dovedită în dezvoltarea actelor normative/juridice în conformitate cu cerințele naționale și procesele de promovare; 
 • cunoașterea profundă a reglementării și funcționării domeniului de expertiza; 
 • capacități de analiză și experiență relevantă în elaborarea studiilor în domeniile conexe subiectului abordat și altor domenii conexe protecției mediului;  
 • abilități bune de comunicare.  

7. Criterii de selecţie: 

Contractul va fi semnat cu aplicantul care va prezenta cea mai bună valorificare a resurselor puse la dispoziţie, luând în consideraţie următoarele criterii:  

a. Calitatea CV-lui - cunoașterea demonstrată a domeniului abordat - experienţă anterioară în elaborarea unor studii similare, abordarea profesionistă, analitică, raţională şi inovativă.
b.
Oferta financiară rezonabilă.
c. Cadrul organizatoric

Expertul/a va semna un contract de prestări servicii şi în procesul de lucru se va consulta cu echipa proiectului. 

8. Bugetul ofertei: 

Consultantul/a va face propuneri privind remunerarea zilnică așteptată în EUR, prețul net. Numărul maxim al zilelor disponibile pentru fiecare expert 15 zile.   

9. Procedura de plată:

Plata se va efectua în tranşe, prin virament in MDL conform cursului donatorului, după aprobarea versiunii finale a livrabilelor de către Ministerul Mediului, conform pct. 4.   

10. Prezentarea ofertei: 

Oferta urmează sa includă următoarele documente: 

 • CV-ul consultantului cu accent pe consultanțe prestate anterior similare cu această consultanță 
 • Oferta financiară  

Termenul-limită pentru depunerea dosarului: 11 iulie 2022 

Propunerile urmează a fi expediate la următoarea adresă e-mail: hr@ecocontact.md, cu mențiunea poziției si domeniului de expertiza. 

 Asociația își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare confirmative în caz de necesitate.