Concurs de selectare a unui expert pentru elaborarea studiului privind „Analiza eficienței practicii judiciare în raporturile de dreptul mediului”

Concurs de selectare a unui expert pentru elaborarea studiului privind „Analiza eficienței practicii judiciare în raporturile de dreptul mediului”

Asociația EcoContact este o organizație non-guvernamentală și are drept scop promovarea protecției mediului, dezvoltare durabilă și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale. Asociația EcoContact activează la nivel local, național și regional.

Proiectul „O justiție verde pentru un mediu protejat si comunități durabile în Republica Moldova”  implementat de AO EcoContact cu suportul Suediei își propune să contribuie la îmbunătățirea cadrului normativ și instituțional al guvernanței și al justiției de mediu prin promovarea unei implicări mai active și a unei cooperări mai strânse din partea tuturor actorilor-cheie în domeniul protecției mediului, la nivel național și local. Pe termen lung, acest lucru va avea un impact pozitiv asupra capacității de reglementare și asupra consolidării capacităților instituționale a autorităților competente naționale și regionale; de asemenea, vor fi îmbunătățite mecanismele de aplicare a legislației de mediu.

Context

Problema răspunderii juridice în raporturile de dreptul mediului este abordată tot mai frecvent în ultimul timp. Acest lucru se datorează schimbărilor climatice ce au devenit tot mai vizibile cu regret în zilele noastre, fapt ce impune ajustarea legislației de mediu care ar asigura o protecție și după caz o răspundere efectivă, față de cei ce produc prejudicii mediului. prin urmare un loc aparte în sistemul răspunderii contravenționale îi răspunderii juridice în cadrul raporturilor de dreptul mediului, la care se adaugă și constatările jurisprudenței și statisticii judiciare care ne demonstrează adeseori ineficacitatea normelor și metodelor existente în prezent.

Necesitatea implementării unor reguli procesuale unice, care prin conținutul lor, ar asigura o procedură simplificată și operativă de examinare a cazurilor de dăunare a mediului, la etapa actuală devine tot mai evidentă. Prin urmare acest ghid reprezintă un prim-pas în acest.

Este necesar de menționat că legislația de mediu conține un spectru mare de norme contravenționale, fapt, ce justifică încă odată elaborarea prezentului ghid.

Una din particularitățile reglementărilor de mediu din domeniu contravențional mai constă şi în faptul că în șirul autorităților care dispun de dreptul de a constata și întocmi procese-verbale cu privire la contravenție sunt incluse o serie de autorități, care, în dese rânduri aplică diferit modalitatea de administrare a probelor în cadrul procesului contravențional.

2. Obiective și sarcini specifice

Cercetarea multidimensională a reglementărilor dreptului contravențional în vederea identificării unui mecanism eficient de protejare a factorilor de mediu.

Obiectivele cercetării vizează: identificarea și definirea conceptului de contravenție de mediu (ecologică); identificarea problemelor existente în procedura de examinare a contravențiilor; identificarea și evaluarea eficienței aplicării principiilor reglementate de legea contravențională în cazurile de comitere a contravențiilor de mediu (ecologice); evaluarea posibilității revigorării cadrului de principii aplicabile procedurii contravenționale în cazurile contravențiilor de mediu; ierarhizarea principiilor aplicabile procedurii contravenționale în cazul contravențiilor de mediu.

3. Sarcini și responsabilități

Expertul va avea următoarele atribuții și responsabilități:

 • Elaborarea metodologiei studiului de referință (inclusiv metodele de colectare și analiză a datelor)
 • Asigurarea consultărilor cu părțile interesate
 • Elaborarea ghidului de referința luând în considerare comentariile și feedback-ul primit din partea părților interesate, personalul implicat în proiect, precum și partenerii de implementare a proiectului.

5. Structura sugerată a studiului

 • Sumar executiv
 • Introducere
 • Descrierea metodologiei utilizate
 • Capitolul 1. Conceptul de justiție de mediu
 • Capitolul 2. Investigarea și examinarea cauzelor contravenționale în domeniul protecției mediului
 • Capitolul 3. Examinarea judiciară a cauzelor contravenționale în domeniul protecției mediului
 • Capitolul 4. Recomandări și concluzii
 • Anexe tehnice și analitice

Notă: Fiecare capitol va fi structurat în 3-5 secțiuni.

6. Etapele elaborării studiului:

Realizarea studiului este clasificat în 4 etape:

 • Dezvoltarea structurii studiului și a metodologiei ce va fi aplicată – 2 săptămâni după semnarea contractului;
 • Elaborarea studiului propriu zis și a setului de recomandări de politici (proiect final al studiului) – 6 săptămâni după acceptarea structurii studiului și metodologiei propuse;
 • Discutarea proiectului final al ghidului cu actorii și experții relevanți – 10 zile după prezentarea proiectului studiului;
 • Încorporarea rezultatelor discuțiilor privind recomandările propuse– 10 zile după prezentarea setului de recomandări

7 . Cerințe față de aplicant:

Experții cointeresați trebuie să întrunească următoarele criterii:

 • studii în domeniul dreptului, gradul de doctor prezintă un avantaj
 • experiența profesională în domeniul dreptului, dovada experienței didactice și judecătorești
 • experiență relevantă în elaborarea studiilor analitice în domeniile conexe subiectului abordat și altor domenii conexe protecției mediului
 • abilități profunde de analiză şi sistematizare, scriere a studiilor analitice
 • abilități bune de comunicare;
 • responsabilitate, creativitate, flexibilitate

8. Criterii de selecție:

Contractul va fi semnat cu aplicantul care va prezenta cea mai bună valorificare a resurselor puse la dispoziţie, luând în consideraţie următoarele criterii:

1. Calitatea ofertei - cunoașterea demonstrată a domeniului abordat - experiență anterioară în elaborarea unor studii similare - viziune asupra studiului şi metodologiei bine argumentate - abordare profesionistă, analitică, raţională şi inovativă

2. Oferta financiară rezonabilă.

9. Cadrul organizatoric:

Expertul/a va semna un contract de prestări servicii şi în procesul de lucru se va consulta cu echipa proiectului.

10. Bugetul ofertei:

Consultantul/a va face propuneri privind remunerarea zilnică așteptată în EUR, prețul net per zi de lucru, pe un număr maxim de 40 zile

11. Procedura de plată:

Plata se va efectua în trei tranşe. Prima tranşă, în valoare de 30% din suma totală, va fi achitată prin virament in MDL conform cursului donatorului, după prezentarea structurii studiului şi a metodologiei desfăşurate. A doua tranşă în valoare de 40% va fi plătită după prezentarea proiectului studiului, și a treia tranșa 30% aprobarea studiului analitic final și prezentarea publică a studiului.

12. Prezentarea ofertei:

Oferta urmează sa includă următoarele documente:

 • CV-l consultantului cu accent pe consultanțe prestate anterior similare cu această consultanță
 • Scrisoare de motivare, cu reflecții asupra experienței relevante sarcinii
 • Oferta financiară

 

Termenul-limită pentru depunerea dosarului: 9 septembrie 2022

Propunerile urmează a fi expediate la următoarea adresă e-mail: hr@ecocontact.md, cu mențiunea poziției.

Asociația își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare confirmative în caz de necesitate.

Doar persoanele pre-selectate vor fi contactate.