Anunț de concurs pentru Consultant Individual pentru supravegherea tehnică a lucrărilor de construcție și renovare

Anunț de concurs pentru Consultant Individual pentru supravegherea tehnică a lucrărilor de construcție și renovare

Consultant Individual pentru supravegherea tehnică a lucrărilor de construcție și renovare realizate în cadrul proiectului „Consolidarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în Rezervația biosferei ”Prutului de Jos”” 

 Poziția: Consultant individual pentru supravegherea tehnică al lucrărilor de construcție și renovare 

Proiectul: „Consolidarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în Rezervația biosferei ”Prutului de Jos” ”  

Numărul proiectului: 8360-00/2019 

Donator: Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) 

Raportare către: A.O. EcoContact, Manager de Proiect 

Tipul Contractului: Contract pentru servicii individuale    

Perioada estimată pentru implementarea sarcinii: Iunie 2022 – Septembrie 2022  

Limba de lucru: Română/Engleză/Rusă 

 1. CADRUL GENERAL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 

Proiectul „Consolidarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în Rezervația biosferei ”Prutului de Jos”” finanțat de către Agenția Austriacă de Dezvoltare, are ca scop sprijinirea autorităților publice locale în implementarea Legii nr. 132 din 13.07.2018 privind fondarea Rezervației biosferei „Prutul de Jos” care a intrat în vigoare la 24.08.2018. În cadrul proiectului va fi acordată asistență autorităților centrale și în special actorilor locali din 10 primării în scopul de a consolida reziliența la schimbările climatice, de a sprijini implementarea măsurilor pilot privind adaptarea la schimbările climatice, identificate în cadrul proiectului, și de a învăța modul în care se va contribui la conservarea ecosistemului. Proiectul va fi implementat în Zona Prutului de Jos, situată în regiunea de sud a Republicii Moldova și cuprinde Râul Prut și lacurile naturale. O zonă umedă care se întinde dea lungul râului Prut cuprinde un mozaic de ecosisteme de apă, pajiști și păduri. Teritoriul (o suprafață ce depășește 14,771 ha) este parte a raionului Cahul și a localităților Brînza, Cîşliţa-Prut, Colibași, Crihana Veche, Giurgiulești, Manta, Slobozia Mare, Vadul lui Isac și Văleni.  

Impactul scontat al proiectului: Aria Naturală Protejată Rezervația biosferei „Prutul de Jos” este administrată într-un  mod sustenabil, luând în considerație efectele schimbărilor climatice și poate oferi servicii ecosistemice pentru comunitățile locale.    

Efectul scontat al proiectului (project’s outcome): Reziliența la schimbările climatice a Ariei Naturale Protejate Rezervația biosferei „Prutul de Jos” este consolidată și capacitățile pentru adaptarea la schimbările climatice ale comunităților și autorităților locale sunt consolidate. 

Rezultatele scontate ale proiectului (project’s outputs):    

Rezultatul 1: Riscurile aferente schimbărilor climatice au fost identificate, recomandările elaborate și măsurile prioritare de adaptare sunt implementate în mod participativ în zona Rezervației biosferei „Prutul de Jos”; 

Rezultatul 2: Nivelul de informare și conștientizare privind valoarea zonei protejate și a serviciilor ecosistemice ale acesteia precum și  impacturile schimbărilor climatice a crescut.    

Rezultatul 3: Capacitățile actorilor locali și naționali (femei și bărbați) în domeniul rezilienței la schimbările climatice și gestionarea eficientă a Ariei Naturale Protejate Rezervația biosferei „Prutul de Jos” sunt consolidate.  

Rezultatul 4: Cadrul instituțional și de reglementare pentru managementul integrat al Rezervației biosferei „Prutul de Jos” și Sub-bazinului Hidrografic Frumoasa-Crihana este consolidat într-un mod participativ.  

În scopul atingerii Rezultatului 1 al proiectului și urmare a constatărilor Studiului de evaluare a vulnerabilității la schimbările climatice, au fost identificate un șir de măsuri de intervenție în zona Rezervației biosferei „Prutul de Jos”, care fiind aprobate la Consiliul de Supraveghere a Proiectului și la Consiliile locale ale comunităților, precum și de către Administrația Rezervației (în cazul reconstrucției clădirii acesteia) urmează a fi implementate în cadrul proiectului.  

Astfel în unul din sectoarele comunei Văleni se va realiza extinderea sistemului de alimentare cu apă, în satul Giurgiulești, satul Slobozia Mare și satul Manta se vor monta panourilor fotovoltaice la grădinițele din localități, iar în cadrul Rezervației biosferei „Prutul de Jos” din s. Slobozia Mare, r. Cahul se vor efectua lucrări de amenajare a teritoriului și de reparație a edificiului Rezervației.  

2. OBIECTIVUL SARCINII  

Obiectivul principal al sarcinii este de a oferi suport echipei de implementare a proiectului, Administrației Rezervației biosferei „Prutul de Jos” și comunităților Giurgiulești, Slobozia Mare și Manta, r. Cahul (la necesitate) în asigurarea calității asistenței tehnice pentru implementarea proiectelor pilot selectate. Acesta include suportul acordat în evaluarea tehnică a obiectivelor, elaborarea proiectelor de infrastructură finanțate din cadrul proiectului, evaluarea ofertelor recepționate și atribuirea contractelor pentru realizarea proiectelor de infrastructură în conformitate cu cerințele naționale de construcție, standardele tehnice naționale actualizate astfel că să fie asigurată investiția capitală eficientă din punct de vedere a costurilor și utilizarea eficientă a resurselor.  

Consultantul va fi implicat la etapa inițială de evaluare a obiectivelor care urmează a fi construite și/sau renovate în cadrul proiectului și va înainta propuneri privind cele mai bune soluții și recomandări privind aceste obiective.  

Consultantul va supraveghea lucrările realizate privind construcția infrastructurii de dimensiuni mici și lucrările civile în localitățile selectate în conformitate cu cerințele contractuale și standardele de construcție în vigoare, precum și legislația Republicii Moldova. Consultantul va fi responsabil pentru organizarea procesului de recepție la terminarea lucrărilor și la finalizarea lucrărilor, după caz și va fi inclus în lista membrilor comisiilor de recepție.  

 3. DOMENIUL DE ACTIVITATE ȘI RESPONSAILITĂȚI 

În conformitate cu Activitatea 1.4 a proiectului privind proiectarea, achiziționarea și implementarea intervențiilor de adaptare prioritare în zona de implementare, Supraveghetorul tehnic va implementa activitățile enumerate mai jos.  

Aranjamentele de management 

 Supraveghetorul va fi selectat de către A.O. EcoContact și va activa în numele acesteia, care va fi autoritatea contractantă pentru sarcina dată. Acesta va raporta direct Managerului de proiect, A.O. EcoContact. 

Activitatea Consultantului va fi structurată pentru următoarele sarcini: 

Activitatea 1.  Supravegherea lucrărilor de renovare a edificiului Rezervației biosferei „Prutul de Jos” din s. Slobozia Mare, r. Cahul  

Supraveghetorul va oferi suport Administrației Rezervației biosferei „Prutul de Jos” și A.O. EcoContact în definitivarea Devizului de cheltuieli și documentelor de licitație pentru realizarea lucrărilor de  renovare a edificiului Rezervației biosferei „Prutul de Jos” din s. Slobozia Mare, r. Cahul și amenajarea teritoriului adiacent acesteia, în evaluarea ofertelor tehnice pentru licitația respectivă, în supravegherea pe șantier a lucrărilor contractate pentru „Rezervație și recepția la terminarea și finalizarea lucrărilor la Rezervație. Pentru realizarea sarcinilor sale, Supraveghetorul tehnic va efectua vizite în teren, care vor fi coordinate cu Managerul de proiect și va elabora rapoarte succinte despre vizitele realizate, unde se vor include recomandările necesare pentru realizarea lucrărilor, problemele existente și pașii următori.  

Lucrările de amenajare și reparație vor fi realizate de către o companie specializată selectată competitiv de către A.O. EcoContact în comun cu partenerul local A.O. Centrul de Consultanță Cahul și Rezervația biosferei „Prutul de Jos”.     

Responsabilitățile Supraveghetorului: 

 • Suport în definitivarea Devizului de cheltuieli și documentelor de licitație; 
 • Suport în evaluarea ofertelor recepționate (la necesitate); 
 • Supravegherea tehnică pe șantier a  lucrărilor de  renovare a edificiului Rezervației biosferei „Prutul de Jos” din s. Slobozia Mare, r. Cahul și amenajarea teritoriului adiacent acesteia. 
 • Monitorizarea conformității lucrărilor realizate cu devizele de proiectare, cu documentația tehnică normativă și resursele materiale și tehnice, respectarea volumelor, termenilor și calității lucrărilor de construcție și instalare, precum și calitatea materialelor, a produselor utilizate de către companie, structurile folosite și conformitatea acestora cu documentația de proiectare și deviz aprobată, coduri și reglementari de construcții, standarde, caiete de sarcini, standarde de protecție a muncii și mediului. 
 • Verificarea Cărții tehnice (la necesitate). 
 • Monitorizarea disponibilității documentației as-built (la necesitate). 
 • Verificarea disponibilității documentelor care atestă calitatea structurilor, produselor, materialelor utilizate în construcție, controlul eliminării defectelor identificate.  
 • Participă, la necesitate, în rezolvarea problemelor privind modificarea documentației de proiect. 
 • Avizează pe propria răspundere toate actele de acceptare a lucrărilor, volumelor și calității acestora și alte documente asociate lucrărilor menționate.  
 • Identifică cauzele care provoacă întârzieri și deteriorări a calității lucrărilor de construcție și instalare cu care se confruntă antreprenorul care execută lucrările și să solicite acesteia să se întreprindă măsuri pentru prevenirea și eliminarea acestora. 
 • Participă la inspecțiile de supraveghere efectuate de proiectant și de organele de stat pentru supravegherea construcțiilor (după caz). 
 • Verifică respectarea cerințelor, normelor și reglementărilor privind protecția muncii și securitatea la incendiu. 
 • Organizează procesul de recepție la terminarea și la finalizarea lucrărilor și de recepție a instalațiilor (după caz) și  întocmește documentația tehnică necesară.
 • Participă în calitate de membru la lucrările comisiilor de recepție a lucrărilor realizate și crearea acestor comisii. 
 • Controlează calitatea eliminării de către compania de construcții a imperfecțiunilor, defectelor în termenul stabilit de comisie. 
 • Raportează imediat managerului de proiect despre orice accident, situație de urgență, deficiențe descoperite și încălcări ale protecției muncii. 

Activitatea 2.  Supravegherea lucrărilor de consolidare a acoperișului grădinițelor din satul Giurgiulești, Slobozia Mare și Manta, r. Cahul în scopul instalării sistemului fotovoltaic 

Pentru realizarea Activității 2, Supraveghetorul tehnic va oferi suport în verificarea stării tehnice a acoperișurilor celor trei grădinițe din satul Giurgiulești, Slobozia Mare și Manta, r. Cahul și să se expună privind posibilitatea instalării sistemului fotovoltaic de capacitatea 25kW pe aceste acoperișuri. De asemenea, Supraveghetorul tehnic va supraveghea lucrările de consolidare a acoperișurilor, în cazul în care aceste lucrări vor fi considerate necesare și semnarea actelor de recepție la terminarea și finalizarea lucrărilor, precum și instalarea echipamentului pe acoperișurile care au fost consolidate. Supraveghetorul va efectua vizite în teren, care vor fi coordinate cu Managerul de proiect și la solicitarea managerului va elabora rapoarte succinte despre vizitele realizate, unde se vor include recomandările necesare pentru realizarea lucrărilor, problemele existente și pașii următori.  

Lucrările de consolidare a acoperișurilor, livrarea și instalarea sistemului de panouri fotovoltaice vor fi realizate de către companiile selectate competitiv de către A.O. EcoContact.  

 Responsabilitățile Supraveghetorului: 

 • Suport în definitivarea Devizului de cheltuieli și documentelor de licitație pentru lucrările de consolidare a acoperișurilor grădinițelor; 
 • Suport în evaluarea ofertelor recepționate (la necesitate); 
 • Supravegherea tehnică pe șantier a  lucrărilor de consolidare a acoperișurilor grădinițelor; 
 • Verificarea disponibilității documentelor care atestă calitatea structurilor, produselor, materialelor utilizate în construcție, controlul eliminării defectelor identificate.  
 • Avizează pe propria răspundere toate actele de acceptare a lucrărilor privind consolidarea acoperișurilor grădinițelor, volumelor și calității acestora și alte documente asociate lucrărilor menționate.  
 • Identifică cauzele care provoacă întârzieri și deteriorări a calității lucrărilor de construcție și instalare cu care se confruntă antreprenorul care execută lucrările și să solicite acesteia să se întreprindă măsuri pentru prevenirea și eliminarea acestora. 
 • Participă la inspecțiile de supraveghere efectuate de proiectant și de organele de stat pentru supravegherea construcțiilor (după caz). 
 • Verifică respectarea cerințelor, normelor și reglementărilor privind protecția muncii și securitatea la incendiu. 
 • Oferă suport în organizarea recepției tehnice a la terminarea și la finalizarea lucrărilor și instalațiilor și  întocmește documentația tehnică necesară (după caz).
 • Participă în calitate de membru la lucrările comisiilor de recepție a lucrărilor realizate și crearea acestor comisii (după caz). 
 • Controlează calitatea eliminării de către compania de construcții a imperfecțiunilor, defectelor în termenul stabilit de comisie (după caz).
 • Raportează imediat managerului de proiect despre orice accident, situație de urgență, deficiențe descoperite și încălcări ale protecției muncii. 

Accesul la locații 

Supraveghetorul tehnic, fiind contractat de către A.O. EcoContact, este în drept să viziteze locațiile unde se vor desfășura lucrările de renovare a edificiului Rezervației biosferei „Prutul de Jos” din s. Slobozia Mare, r. Cahul și amenajarea teritoriului adiacent acesteia și lucrările de consolidare a acoperișurilor și instalare a sistemelor de panouri fotovoltaice la cele trei grădinițe din satul Giurgiulești, Slobozia Mare și Manta, r. Cahul. Vizitele vor fi organizate în mod planificat și/sau inopinat, iar accesul la locații va fi asigurat de către Beneficiarul obiectivelor unde se vor realiza lucrările și antreprenorul care va executa lucrările.  

4. CERINȚE DE CALIFICARE 

Supraveghetorul tehnic trebuie să întrunească următoarele cerințe de calificare: 

 • Studii: studii superioare în inginerie civilă, arhitectură și/sau alt domeniu relevant; 
 • Experiență generală: minim 7 ani în domeniul ingineriei civile; 
 • Experiență specifică: minim 5 ani în calitate de supraveghetor tehnic a lucrărilor civile; 
 • Experiență în monitorizarea/ supravegherea/ sprijinirea construcției și/sau renovării infrastructurii la scară mică și a lucrărilor civile, de preferință renovarea clădirilor, încălzire și rețele de apă și canalizare în cel puțin 3 proiecte finanțate de donatori internaționali (ADA, UE, Banca Mondială, etc.); 
 • Să fie atestat din punct de vedere tehnico-profesional în domeniul construcțiilor civile și industriale. Certificatul de atestare va constitui dovadă pentru evaluarea calificării consultantului; 
 • Cunoaștere aprofundată a legislației naționale referitoare la lucrările de construcții; 
 • Experiența în cadrul programelor de dezvoltare comunitară constituie un avantaj; 
 • Cunoștințe lingvistice: este necesară cunoașterea excelentă a limbii române scrise și vorbite; cunoașterea limbii engleze și ruse constituie un avantaj; 
 • Cunoștințe computer, inclusiv cunoștințe de produse MS Office (Word, Excel, Power Point); 
 • Nivel ridicat de responsabilitate și capacitați de organizare, abordare creativă în rezolvarea problemelor; 
 • Abilități de comunicare și raportare; 
 • Abilitatea de a respecta termenele limită și de a prioritiza sarcini multiple; 
 • Capacitatea de a comunica fluent cu diferite părți interesate (societate civilă, autorități guvernamentale, comunități locale, personal de proiect); 

5. OBLIGAȚIUNI PRIVIND RAPORTAREA  

Supraveghetorul tehnic va elabora și înainta Managerului de proiect rapoarte lunare privind activitățile realizate în cadrul acestui Caiet de Sarcini. Rapoartele vor indica sarcinile realizate și numărul de zile lucrate în luna de referință. Rapoartele vor fi prezentate în forma de foaie de pontaj, cu o scurtă informație narativă despre activitățile realizate în fiecare lună. 

Rapoartele vor fi elaborate în limba Română și prezentate în formă electronică (format Word și PDF) și pe hârtie, fiind semnate de către Supraveghetor. Toate livrabilele vor fi coordonate cu Managerul de proiect și aprobate de către directorul executiv al A.O. EcoContact. 

6. PERIOADA DE REALIZARE A SARCINII  

Sarcina va fi realizată în perioada 30 iunie – 30 Octombrie 2022 cu posibilitatea extinderii ulterioare  și o perioada de încercare de 1 lună. Volumul maxim de lucru în aceasta perioada va constitui circa 40 zile/om, care poate fi mărit în dependență de necesitățile proiectului.   

În scopul implementării eficiente a sarcinii date, Supraveghetorul va lucra în strânsă colaborare cu managerul de proiect al A.O. EcoContact,  reprezentanții beneficiarilor, ai CCE Cahul, ai agenților economici implicați în realizarea lucrărilor, ai companiei de proiectare, cu expertul principal pentru măsurile de integrare (mainstreaming)  și cu alți actori interesați ce vizează sarcina dată precum și alte sarcini ale proiectului.  

CERINȚE MINIME PENTRU APLICARE  

Ofertanții vor prezenta/expedia următoarele documente: 

 1. CV-ul aplicantului: CV-ul aplicantului trebuie să reflecte experiența relevantă în domeniul sarcinii date și cel puțin trei referințe privind activitățile de supraveghere realizate anterior.  
 2. Certificatul de atestare tehnico-profesională: Consultantul va prezenta certificatul de atestare tehnico-profesională în construcții civile și industriale.  
 3. Oferta Financiară pentru implementarea sarcinii care va include și costurile de călătorie, în formatul indicat mai jos. Costul unitar va fi propus de a fi net și nu va include taxele care trebuie achitate de către Supraveghetor în conformitate cu legislația în vigoare.  

Candidații interesați pot transmite actele până la data de 22 iunie 2022, ora 17:00, la adresa de email hr@ecocontact.md, cu mențiunea poziției pentru care aplică (Consultant Individual pentru supravegherea tehnică a lucrărilor de construcție și renovare realizate în cadrul proiectului „Consolidarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în Rezervația biosferei ”Prutului de Jos”).

Caietul de sarcini complet poate fi descărcat aici.